Persbericht: Capaciteitsorgaan adviseert hogere instroom voor opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

17 januari 2023

Het arbeidstekort voor het specialisme ouderengeneeskunde loopt op. Om zorgaanbod en zorgvraag niet verder uit elkaar te laten lopen, verhoogt het Capaciteitsorgaan het instroomadvies voor het specialisme ouderengeneeskunde met 17%, van 260 naar 305 per jaar, voor de periode 2024-2027.

Oorzaken oplopend tekort
Ondanks dat de instroom van het aantal aios in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde de afgelopen jaren is toegenomen, is dit nog onvoldoende om het aantal beschikbare opleidingsplekken te vullen. De steeds groter wordende groep kwetsbare complexe ouderen vraagt steeds meer zwaardere zorg en de vraag naar de inzet van ouderengeneeskunde in de eerste lijn neemt toe. Daarnaast hebben we te maken met een hoge vervangingsvraag door de toenemende uitstroom van de huidige specialisten ouderengeneeskunde door pensionering en vroegtijdige uitstroom vóór pensioengerechtigde leeftijd.

Duidelijk signaal
SOON voorzitter Raymond van de Walle: ‘De verhoging van het advies is een duidelijk signaal voor de urgentie van de benodigde groei van het aantal nieuwe aios voor het specialisme ouderengeneeskunde. Het is dus noodzakelijk dat er tijdens de geneeskunde opleiding meer aandacht is voor de specialismen buiten het ziekenhuis, waaronder de ouderengeneeskunde.’
‘Gelukkig constateert het Capaciteitsorgaan samen met SOON dat er een duidelijk perspectief is dat de instroom in de opleiding de komende jaren nog meer gaat groeien door de aanhoudende promotie van het vak en het aantrekken van artsen met eerdere afgeronde medische vervolgopleiding,’ aldus Van de Walle.

Brief Tweede Kamer
Eén van de acties die SOON ondersteunt om de instroom van aios te laten groeien is de ondertekening van de brief van de SBOH aan de Tweede Kamer, waarin opgeroepen wordt tot een vervolgonderzoek naar de doorstroom van jonge artsen naar medische vervolgopleidingen. Dit om die doorstroom te vergroten en inzicht te krijgen in de achterliggende problematiek.
Van de Walle constateert nogmaals dat voldoende instroom een grote uitdaging blijft waarbij we veel ambassadeurs voor ons vak nodig hebben en SOON blijft zich hiervoor inzetten.

Bron: Capaciteitsorgaan, Infographic raming Specialist Ouderengeneeskunde

Bekijk hier Capaciteitsplan 2024-2027 Deelrapport 5 Specialist Ouderengeneeskunde
Bekijk hier het persbericht van SOON